Library

Anuari estadístic de Catalunya [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Institut d'Estadística de Catalunya, 1999-2008 - Anual - 1992/1999-2008

És acumulatiu.

Ed.: December 2008

This CD-ROM contains a compilation greater than seven thousand statistical tables corresponding to the yearbooks published in recent years. The document is organised into 20 thematic chapters. The table of contents, the graphic and descriptive section as well as the yearbooks prior to 2000 are all in pdf format. The tables corresponding to the years after 2000 are available in spreadsheets in order to make it easier for users to process and extract the data.

In 2006, 2007 and 2008 this CD-ROM has been distributed along with the book entitled Anuari estadístic de Catalunya .Ed.: Desembre 2008

Aquest CD-ROM conté un recull superior a set mil taules estadístiques, corresponent als anuaris publicats els darrers anys. El document s'estructura en 20 capítols temàtics. L'índex, la part gràfica i descriptiva, així com els anuaris anteriors a l'any 2000, són en format PDF. Les taules corresponents als anuaris següents estan disponibles en fulls de càlcul per tal de facilitar als usuaris el tractament i extracció de les dades.

Els anys 2006, 2007 i 2008 es distribueixen conjuntament amb el llibre Anuari estadístic de Catalunya .Ed.: Diciembre 2008

Este CD-ROM contiene un conjunto superior a siete mil tablas estadísticas, correspondiente a los anuarios publicados en los últimos años. El documento se estructura en 20 capítulos temáticos. El índice, la parte gráfica y descriptiva, así como los anuarios anteriores al 2000, están en formato PDF. Las tablas correspondientes a los anuarios siguientes están disponibles en hojas de cálculo para facilitar a los usuarios el tratamiento y la extracción de los datos.

Los años 2006, 2007 y 2008 se distribuyen conjuntament con el libro Anuari estadístic de Catalunya .

1130-166X

1134 1134 1134


Sanitat
Comunicacions
Consum
Cultura
Eleccions
Sector financer
Estructura de la població
Habitatges
Hisenda pública
Indicadors econòmics
Sector agrari
Justícia
Territori
Transport
Meteorologia
Medi ambient
Població
Mercat de treball
Macromagnituds
Preus
Salaris
Despesa familiar
Pesca marítima
Sector industrial
Sector energètic
Comerç
Turisme
Administració pública
Sector de la construcció
Esport
Joventut
Serveis socials
Seguretat social
Programes d'atenció social
Euro
Ensenyament


Catalunya
Catalunya Províncies
Catalunya Comarques
Corporació Metropolitana de Barcelona
Catalunya Àmbits del Pla Territorial