Library

La Població amb dependència a Barcelona : dades 2006 / [autors de l'informe: Josep Ferrando ... [et al.]] - Barcelona : Consorci de Serveis Socials de Barcelona, 2007 - 23 p.

Aquest informe és el resum d'un estudi exhaustiu realitzat conjuntament per l'Agència de Salut Pública de Barcelona i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona


Tercera edat
Població protegida
Indicadors de salut
Programes d'atenció social


Barcelona Ciutat
Barcelona Ciutat Districtes