Library

Sèries històriques de l'economia catalana : preus, consum, ocupació i producció industrial / dirigit per Jordi Oliveres i Prats - [Barcelona] : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2004 - 156 p. - Estadística econòmica. Sèries històriques .

Ed.: January 2004

This publication contains five historical series for the catalan economy on:

This study, which provides a retrospective view of the catalan economy, is the result of a series of studies conducted by the Regional Research and Quantitative Analysis Group of the Department of Econometrics, Statistics and Spanish Economy at the Universitat de Barcelona.Ed.: Gener 2004

Aquesta publicació conté cinc sèries històriques de l'economia catalana relatives a:

Aquest treball, que permet tenir una aproximació retrospectiva de l'economia catalana, és fruit del conjunt d'estudis realitzats pel Grup de Recerca i Anàlisi Quantitativa Regional, del Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola de la Universitat de Barcelona.Ed.: Enero 2004

Contiene series históricas de la economía catalana relativas a:

Este trabajo, que permite tener una aproximación retrospectiva de la economía catalana, es fruto del conjunto de estudios realizados por el Grupo de Investigación y Análisis Cuantitativo Regional, del Departamento de Econometría, Estadística y Economía Española de la Universidad de Barcelona.8439363834


Índex de preus de consum
Consum privat
Mercat de treball
Producció industrial
Índex de producció industrial
Índex de preus industrials


Catalunya