Library

Enquesta sobre innovació tecnològica a les empreses a Catalunya / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2003 - Triennal - 1994/1998 - Estadística econòmica .

Ed.: November 2003

Main variables of the Survey on technological innovation at companies in Catalonia for the years 1994, 1996 and 1998. Complies the basic results of the surveys on technological innovation produced by the INE on a biennial basis. Idescat, on the basis of INE statistics archives, makes a specific exploitation in order to provide an extension of the results to the territory of Catalonia.

From 2000 a new methodology has been applied that was inspired by the Manual by Frascati and the survey is made annually. This change of methodology makes it hard to compare time periods for this data and that available from the year 2002.Ed.: Novembre 2003

Principals variables de l'Enquesta sobre innovació tecnològica a les empreses a Catalunya dels anys 1994, 1996 i 1998. Recopila els resultats bàsics de les enquestes sobre innovació tecnològica que elabora l'INE amb periodicitat biennal. L'Idescat, a partir dels arxius estadístics de l'INE ha realitzat una explotació específica per tal de disposar d'una ampliació de resultats per al territori de Catalunya.

A partir de l'any 2000 s'aplica una nova metodologia inspirada en el Manual de Frascati i l'enquesta passa a tenir una periodicitat anual. Aquest canvi metodològic dificulta la comparabilitat temporal d'aquestes dades amb les que estan disponibles a partir de l'any 2002.Ed.: Noviembre 2003

Principales variables de la Encuesta sobre innovación tecnológica a las empresas en Cataluña de los años 1994, 1996 y 1998. Recopila los resultados básicos de las encuestas sobre innovación tecnológica que elabora el INE con periodicidad bienal. El Idescat, a partir de los archivos estadísticos del INE, ha realizado una explotación específica a fin de disponer de una ampliación de resultados para el territorio de Cataluña.

A partir del año 2000 se aplica una nueva metodología inspirada en el Manual de Frascati y la encuesta pasa a tener una periodicidad anual. Este cambio metodológico dificulta la comparabilidad temporal de estos datos con los que están disponibles a partir del año 2002.
Recerca i desenvolupament
Sector industrial
Innovacions tecnològiques
Empreses


Catalunya