Library

Cens agrari 1989 : v. 3 Maquinària, emmagatzematge, mà d'obra, marge brut i orientació tècnico-econòmica / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Institut d'Estadística de Catalunya, 1992 - 232 p.

Es publiquen 5 volums

Ed.: December 1992

This volume contains the data from the 1989 Agricultural Census on the machinery used, the storage facilities, the labour employed, the gross margins and the technical and economic orientation of farms. The tallies are presented for Catalonia as a whole, its provinces and its counties. These statistics have been generated through a co-operation agreement between Idescat and the INE.

For further information on the Agricultural Census, you may check the section entitled Agricultural Census.Ed.: Desembre 1992

Aquest volum conté les dades del Cens agrari de 1989 referides a la maquinària utilitzada, les instal·lacions d'emmagatzematge, la mà d'obra ocupada, els marges bruts i l'orientació tècnica i econòmica de les explotacions agràries. Els recomptes es presenten pels àmbits de Catalunya, províncies i comarques. Aquesta estadística s'ha dut a terme segons un conveni de col·laboració entre l'Idescat i l'INE.

Per ampliar la informació sobre el cens agrari podeu consultar el Cens agrari.Ed.: Diciembre 1992

Este volumen contiene los datos del Censo agrario de 1989 referidos a la maquinaria utilizada, las instalaciones de almacenamiento, la mano de obra ocupada, los márgenes brutos y la orientación técnica y económica de las explotaciones agrarias. Los recuentos se presentan por los ámbitos de Cataluña, provincias y comarcas. Esta estadística se ha llevado a cabo según un convenio de colaboración entre el Idescat y el INE.

Para ampliar la información sobre el censo agrario puede consultar el apartado Censo agrario.8439314922 (o.c.) 8439323204 (v.3)


Cens agrari
Maquinària agrícola
Sector agrari


Catalunya Comarques
Catalunya Municipis
Catalunya