Library

Anuario de estadísticas culturales / Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica. División de Estadística - Madrid : Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica. División de Estadística, DL 2006-2015 - Anual - 2005-2015

Continua a: Cultura en cifras (1996) i Las Cifras de la Cultura en España: estadísticas e indicadores (2002) A partir de 2016 continuada per la versió en línia

189 189


Cultura
Mercat de treball
Despesa pública
Consum familiar
Comerç exterior
Biblioteques
Arxius
Museus
Patrimoni cultural
Títols editats
Cine
Televisió
Música
Espectacles
Hàbits culturals
Turisme
Ensenyament


Espanya