Library

Atlas statistique des Pyrénées = Atlas estadístico del Pirineo = Atles estadístic dels Pirineus = Pirinoetako atlas estatistikoa / Atlas estadístico del Pirineo Atles estadístic dels Pirineus Pirinoetako atlas estatistikoa directeur de la publication: Benjamin Camus - [Toulouse] : Insee, cop. 2002 - 1 atles

Ed.: June 2002

This publication offers a statistical approach to the Pyrenees massif and marks the first stage towards better knowledge of this frontier mountain range in numbers.

It contains data on population, active population, agriculture, production, tourism and living conditions.

It is the result of collaboration between Idescat and different statistical institutions on both sides of the Pyrenees:

A web version is also available that enables updating and extension of the printed atlas, mainly thanks to the many functionalities of dynamic cartography.Ed.: Juny 2002

Aquesta publicació ofereix una aproximació estadística al massís dels Pirineus i marca una primera etapa cap a un millor coneixement en xifres d'aquesta muntanya fronterera.

Conté dades sobre població, població activa, agricultura, aparell productiu, turisme i condicions de vida.

És fruit de la col·laboració entre l'Idescat i diferents institucions estadístiques de les dues bandes dels Pirineus:

També està disponible la versió web, que permet una actualització i una ampliació de l'atles imprès, gràcies, sobretot, a les múltiples funcionalitats de la cartografia dinàmica.Ed.: Junio 2002

Esta publicación ofrece una aproximación estadística al macizo de los Pirineos y marca una primera etapa hacia un mejor conocimiento en cifras de esta montaña fronteriza.

Contiene datos sobre población, población activa, agricultura, aparato productivo, turismo y condiciones de vida.

Es fruto de la colaboración entre el Idescat y diferentes instituciones estadísticas de los dos lados de los Pirineos:

También está disponible la versión web, que permite una actualización y una ampliación del atlas impreso, gracias, principalmente, a las múltiples funcionalidades de la cartografia dinámica.
Text en francès, castellà, català i basc

2110622717


Població
Població activa
Agricultura
Sectors productius
Turisme
Indicadors socials


Pirineus