Library

Enquesta d'usos lingüístics de la població - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya : Secretaria de Política Lingüística, 2004- - Quinquennal - 2003- - Estadística social .

Publicació relacionada: Estadística sobre els usos lingüístics a Catalunya..., publicada per la Secretaria de Política Lingüística Títol de la primera edició, any 2003: Estadística d'usos lingüístics a Catalunya També disponible en versió electrònica

Ed.: March 2015

The Survey on language uses of the population 2013 offers an estimation of language use in interpersonal relation in the Catalonian population aged 15 years an above, in different areas of use.

Data is included on:

 • First language, language of identification and habitual language
 • Use of languages and areas of use
 • Use of languages with family members
 • Use of languages in the media
 • Attitudes in relation to language use
 • Opinions about the use of catalan
 • Knowledge of other languages

To extend the information, please visit the Survey on Language Uses of the Population.Ed.: Març 2015

L'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013 ofereix una estimació sobre els usos lingüístics en les relacions interpersonals de la població de Catalunya de 15 anys i més, en diversos àmbits d'ús.

S'hi inclouen dades sobre:

 • Llengua inicial, llengua d'identificació i llengua habitual
 • Usos lingüístics i àmbits d'ús
 • Usos lingüístics amb membres de la família
 • Usos lingüístics en els mitjans de comunicació
 • Actituds en relació amb els usos lingüístics
 • Opinions sobre l'ús del català
 • Coneixement d'altres llengües

Per ampliar la informació, podeu consultar l'Enquesta d'usos lingüístics de la població.Ed.: Marzo 2015

La Encuesta de usos lingüísticos de la población 2013 ofrece una estimación sobre los usos lingüísticos en las relaciones interpersonales de la población de Cataluña de 15 años y más, en diversos ámbitos de uso.

Se incluyen datos sobre:

 • Lengua inicial, lengua de identificación y lengua habitual
 • Usos lingüísticos y ámbitos de uso
 • Usos lingüísticos con miembros de la familia
 • Usos lingüísticos en los medios de comunicación
 • Actitudes en relación con los usos lingüísticos
 • Opiniones sobre el uso del catalán
 • Conocimiento de otras lenguas

Para ampliar la información, puede consultar la Encuesta de usos lingüísticos de la población.2014-2293 (versió paper) 2014-2307 (versió electrònica)


Coneixement de la llengua autòctona


Catalunya