Library

Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2007 - Quinquennal - 5a ed. (2006) - Estadística social. Censos i enquestes .

Continuada per la versió electrònica en línia.

Ed.: June 2007

This publication presents the synthetic results of the Survey on Living Conditions and Habits of the Population 2006. The main goal of this survey is to obtain data and elements of analysis on the living conditions and quality of life of the population and its primary social habits. The publication provides the main results of the survey in the seven territorial areas within Catalonia.

This survey was conducted as part of a cooperation agreement with the Institute of Regional and Metropolitan Studies of Barcelona, the Association of Municipalities of Barcelona and the Barcelona Provincial Council.

The information published in this book is classified into the following chapters:

 • Socio-demographic data
 • Geographical provenance
 • Residential mobility
 • Household structure
 • Work and activity
 • Health and dependency
 • Income and economic conditions
 • Consumption
 • Housing
 • Education and cultural and free-time habits
 • Personal relationships, membership in clubs and expectations
 • Perception of the territory
 • Everyday mobility.

For further information, you may check the Survey on Living Conditions and Habits of the Population.Ed.: Juny 2007

Aquesta publicació presenta els resultats sintètics de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2006. Aquesta enquesta té com a objectiu principal obtenir dades i elements d'anàlisi sobre les condicions i qualitat de vida de la població i els seus hàbits socials. La publicació proporciona els principals resultats de l'enquesta per als 7 àmbits territorials de Catalunya.

Aquesta enquesta s'ha portat a terme en conveni de col·laboració amb l'Institut d'estudis regionals i metropolitans de Barcelona, la Mancomunitat de municipis de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

La informació publicada en aquest llibre es classifica en els capítols següents:

 • Dades sociodemogràfiques
 • Procedència geogràfica
 • Mobilitat residencial
 • Estructura de la llar
 • Treball i activitat
 • Salut i dependència
 • Ingressos i condicions econòmiques
 • Consum
 • Habitatge
 • Educació i hàbits culturals i de lleure
 • Relacions personals, associacionisme i expectatives
 • Percepció del territori
 • Mobilitat quotidiana.

Per ampliar la informació podeu consultar l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població.Ed.: Junio 2007

Esta publicación presenta los resultados sintéticos de la Encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población 2006. Esta encuesta tiene como objeto principal obtener datos y elementos de análisis sobre las condiciones y calidad de vida de la población y sus hábitos sociales. La publicación proporciona los principales resultados de la encuesta para los 7 ámbitos territoriales de Cataluña.

Esta encuesta se ha llevado a cabo mediante un convenio de colaboración con el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, la Mancomunidad de Municipios de Barcelona y la Diputación de Barcelona.

La información publicada en este libro se clasifica en los siguientes capítulos:

 • Datos sociodemográficos
 • Procedencia geográfica
 • Movilidad residencial
 • Estructura del hogar
 • Empleo y actividad
 • Salud y dependencia
 • Ingresos y condiciones económicas
 • Consumo
 • Vivienda
 • Educación y hábitos culturales y de ocio
 • Relaciones personales, asociacionismo y expectativas
 • Percepción del territorio
 • Movilidad cotidiana.

Para ampliar la información puede consultar la Encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población.

1134


Llars
Mercat de treball
Indicadors de salut
Població protegida
Ingrés familiar
Consum
Habitatges
Hàbits culturals
Esbarjo
Vida associativa
Equipaments col·lectius
Mobilitat
Indicadors socials
Ensenyament


Catalunya