Library

Sistema d'indicadors sobre la joventut a Catalunya [Recurs electrònic] / Observatori Català de la Joventut - Barcelona : Generalitat de Catalunya.Observatori Català de la Joventut , 2008- - Actualització contínua - 2000-

Descripció del recurs: 17 de juny de 2010

El SIjove de la Secretaria de Joventut té l’objectiu de proporcionar informació fiable, significativa i periòdica sobre la realitat juvenil a Catalunya, per tal de detectar les tendències principals que s’hi produeixen i contribuir a identificar les necessitats d’intervenció. Els indicadors s’organitzen en vuit àmbits temàtics: població, educació, treball, habitatge, cultura, salut, participació i cohesió social. El Sistema d’indicadors està pensat per ser una eina de monitoratge de la joventut, que recull dades a partir de l’any 2000, que pot resultar útil tant als professionals de les polítiques de joventut com als analistes o a les entitats juvenils. Tenint en compte que la selecció d’uns o altres indicadors és sempre una decisió que implica una certa discrecionalitat, l’elaboració del SIjove ha implicat un procés molt complet que ha requerit la intervenció d’experts, institucions i entitats de cadascun dels eixos del sistema. D’aquesta manera es garanteix que la selecció dels indicadors està ben fonamentada en criteris basats tant en el coneixement teòric com en l’experiència derivada de la pràctica.


Població
Mercat de treball
Habitatges
Cultura
Indicadors de salut
Participació electoral
Política
Indicadors socials
Joventut
Població reclusa
Delictes
Feines de la llar
Taxa de mortalitat
Taxa d'atur
Salaris
Esbarjo
Coneixement de la llengua autòctona
Esperança de vida
Ensenyament


Catalunya
Catalunya Comarques