Library

Base de dades de municipis i comarques [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 1998-2015 - Actualització contínua

Descripció del recurs: 05 de maig del 2010

A partir de juliol del 2015, el banc d'estadístiques municipals i comarcals està integrat en una nova base de dades multitemàtica, Es pot accedir per territori a la llista de temes disponibles i la consulta es fa a través d'una pàgina monogràfica per a cada estadística.


Població
Fluxos de població
Esperança de vida
Taxa de mortalitat
Indicadors econòmics
Indicadors socials
Estructura de la població
Padró d'habitants
Biblioteques
Projeccions de població
Història
Moviment natural de la població
Renda familiar disponible
Producte interior
Innovacions tecnològiques
Societat de la informació
Internet
Comerç electrònic
Llars
Prestacions de la seguretat social


Catalunya
Catalunya Comarques
Catalunya Àmbits del Pla Territorial
Catalunya Municipis
Catalunya Províncies