Library

Anuari estadístic de Catalunya Digital [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Institut d'Estadística de Catalunya, 2009- - Actualització contínua

És acumulatiu

Publication containing basic annual statistical information on Catalonia produced by the different agents that make up the Statistical system of Catalonia and other external producers that provide information on sectors of public interest. It is constantly updated in accordance with the availability of the data. All the information in the digital Yearbook is translated into Spanish and EnglishPublicació que recull la informació estadística bàsica de Catalunya de caràcter anual, produïda pels diferents agents que integren el Sistema estadístic de Catalunya i altres productors externs que elaboren informació sectorial d'interès públic. S'actualitza permanentment en funció de la disponibilitat de les dades. Tota la informació de l'Anuari digital està traduïda al castellà i a l'anglèsPublicación que recoge la información estadística básica de Cataluña de carácter anual, producida por los diferentes agentes que integran el Sistema estadístico de Cataluña y demás productores externos que elaboran información sectorial de interés público. Se actualiza permanentemente en función de la disponibilidad de los datos. Toda la información del Anuario digital está traducida al castellano y al inglés.

2013-5262


Sanitat
Comunicacions
Consum
Cultura
Eleccions
Sector financer
Estructura de la població
Habitatges
Hisenda pública
Indicadors econòmics
Sector agrari
Justícia
Territori
Transport
Meteorologia
Medi ambient
Població
Mercat de treball
Macromagnituds
Preus
Salaris
Despesa familiar
Pesca marítima
Sector industrial
Sector energètic
Comerç
Turisme
Administració pública
Sector de la construcció
Esport
Joventut
Serveis socials
Seguretat social
Programes d'atenció social
Euro
Ensenyament


Catalunya
Catalunya Províncies
Catalunya Comarques
Corporació Metropolitana de Barcelona
Catalunya Àmbits del Pla Territorial