Library

Enquesta de població activa a Barcelona i àmbits territorials [Recurs electrònic] / Ajuntament de Barcelona - Barcelona : Ajuntament de Barcelona, 2001- - Trimestral - 1r. trim. 2001-

Descripció del recurs: 19 d'octubre de 2010


Població activa
Població ocupada
Atur
Població inactiva


Barcelona Ciutat
Barcelona Província
Catalunya
Espanya