Library

Roca Jusmet, Jordi

El Compte satèl·lit de l'aigua a Catalunya 2005 / treball realitzat per Jordi Roca Jusmet i Mònica Serrano Gutiérrez - Barcelona : Institut d'Estadística de Catalunya : Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat, 2012 - 77 p. - Estadística econòmica .

Inclou un CD amb taules

Ed.: February 2012

This publication presents the methodology and results of the satellite account of water in Catalonia 2005, the result of a collaboration between the Department of Territory and Sustainability, the University of Barcelona and Idescat. This satellite account is based on the results of the Input-Output Tables for Catalonia 2005 and the methodology developed by Eurostat with respect to water accounts, by means of which the information on the uses of this resource can be integrated with the national accounts system. This satellite account improves knowledge of the relationships between the economy and water in Catalonia and offers data on the allocations of uses and on pollutants released by branches of production.

The following information can also be found in the book:

 • Methodology used to produce the satellite account of water in Catalonia 2005
 • Detailed tables showing the results:
  • Resultats de les Taules del Compte Satèl·lit de l'Aigua a Catalunya 2005 (Excel)
  • Resultats de les Taules del Compte Satèl·lit de l'Aigua a Catalunya 2005 (OpenOffice)
 • Analysis of the main results obtained by the satellite account

For further information please see Catalan Satellite Accounts.Ed.: Febrer 2012

Aquesta publicació presenta la metodologia i els resultats del compte satèl·lit de l'aigua a Catalunya 2005 i és fruit de la col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, la Universitat de Barcelona i l'Idescat. Aquest compte satèl·lit ha estat elaborat prenent com a marc de referència els resultats de les Taules Input-Output de Catalunya 2005 i la metodologia desenvolupada de l'Eurostat respecte a la comptabilitat de l'aigua, per mitjà de la qual es pot integrar la informació sobre els usos d'aquest recurs amb el sistema de comptabilitat nacional. Aquesta comptabilitat satèl·lit permet disposar d'un major coneixement de les relacions entre l'economia i l'aigua a Catalunya i ofereix dades sobre assignacions d'usos i dels contaminants abocats a les branques productives.

En el llibre també es pot trobar la informació següent:

 • Metodologia per a l'elaboració del compte satèl·lit de l'aigua a Catalunya 2005
 • Taules detallades amb els resultats:
  • Resultats de les Taules del Compte Satèl·lit de l'Aigua a Catalunya 2005 (Excel)
  • Resultats de les Taules del Compte Satèl·lit de l'Aigua a Catalunya 2005 (OpenOffice)
 • Anàlisi dels principals resultats obtinguts del compte satèl·lit

Per a més informació podeu consultar Comptes satèl·lit de Catalunya.Ed.: Febrero 2012

Esta publicación presenta la metodología y los resultados de la cuenta satélite del agua en Cataluña 2005 y es fruto de la colaboración entre el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, la Universidad de Barcelona y el Idescat. Esta cuenta satélite ha sido elaborada tomando como marco de referencia los resultados de las Tablas Input-Output de Cataluña 2005 y la metodología desarrollada del Eurostat respecto a la contabilidad del agua, mediante la cual se puede integrar la información sobre los usos de este recurso con el sistema de contabilidad nacional. Esta contabilidad satélite permite disponer de un mayor conocimiento de las relaciones entre la economía y el agua en Cataluña, ofreciendo datos sobre asignaciones de usos y de los contaminantes vertidos en las ramas productivas.

En el libro también se puede encontrar la información siguiente:

 • Metodología para la elaboración de la cuenta satélite del agua en Cataluña 2005
 • Tablas detalladas con los resultados:
  • Resultats de les Taules del Compte Satèl·lit de l'Aigua a Catalunya 2005 (Excel)
  • Resultats de les Taules del Compte Satèl·lit de l'Aigua a Catalunya 2005 (OpenOffice)
 • Análisis de los principales resultados obtenidos de la cuenta satélite

Para más información se puede consultar Cuentas satélite de Cataluña.
Comptabilitat nacional
Taules input-output
Estadística--Metodologia
Aigua


Catalunya