Library

La Població resident en establiments col·lectius 2011 / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2013 - 7 p. - Dossiers Idescat 16 .

Ed.: December 2013

Dossiers Idescat, núm. 16

The information on the population residing in group establishments is taken from the Group Establishments Survey, which forms part of the set of operations constituting the Population and Housing Census 2011.

The study population for the Group Establishments Survey is all group establishments in the whole of the Catalan territory that have at least one resident on the census reference date, November 1, 2011. This survey is used to determine the number and types of group establishments on that reference date. It also reports on the basic demographic characteristics of the people living in them, such as sex, age, marital status, place of birth, nationality, residence one year previously, level of education and relation with activity.Ed.: Desembre 2013

Dossiers Idescat, núm. 16

La informació de la població que resideix en establiments col·lectius s'obté de l'Enquesta de col·lectius, que forma part del conjunt d'operacions que constitueixen els Censos de població i habitatges 2011.

La població objecte d'estudi de l'Enquesta de col·lectius és el conjunt d'establiments col·lectius de tot el territori de Catalunya que tenen almenys un resident en la data de la referència censal, l'1 de novembre de 2011. L'enquesta permet determinar el nombre i el tipus d'establiments col·lectius en aquesta data de referència. També informa de les característiques demogràfiques bàsiques de les persones que hi viuen, com ara el sexe, l'edat, l'estat civil, el lloc de naixement, la nacionalitat, el lloc de residència fa un any, el nivell d'instrucció i la relació amb l'activitat.Ed.: Diciembre 2013

Dossiers Idescat, núm. 16

La información de la población que reside en establecimientos colectivos se obtiene de la Encuesta de colectivos, que forma parte del conjunto de operaciones que constituyen los Censos de población y viviendas 2011.

La población objeto de estudio de la Encuesta de colectivos es el conjunto de establecimientos colectivos de todo el territorio de Cataluña que tienen al menos un residente en la fecha de la referencia censal, el 1 de noviembre de 2011. La encuesta permite determinar el número y el tipo de establecimientos colectivos en esta fecha de referencia. También informa de las características demográficas básicas de las personas que viven en ellos, como el sexo, la edad, el estado civil, el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el lugar de residencia hace un año, el nivel de instrucción y la relación con la actividad.201311


Centres de serveis socials, altres
Establiments assistencials


Catalunya