Library

L'Allotjament de la població a Catalunya [Recurs electrònic] / Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat, Institut DEP - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat , 2010-2013 - Biennal - 2009-2012

Descripció del recurs: 11 de juny del 2014 Continuació de la publicació en suport paper: "L'Habitatge a Catalunya", editada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge.

201406


Habitatges
Enquestes d'opinió


Catalunya
Catalunya Províncies
Barcelona Ciutat
Barcelona Ciutat Districtes
Àrea Metropolitana de Barcelona