Library

Estadística de despesa en consum de les llars [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, [2007]- - Anual - 2006-

Descripció del recurs: 7 d'agost del 2014

L'Estadística de despesa en consum de les llars té com a objectiu principal oferir informació sobre la magnitud, l'estructura i la distribució de les despeses en consum que fan les llars. També informa de les quantitats físiques consumides de determinats productes alimentaris i de les fonts d'energia.

La despesa es presenta classificada segons la Classificació de les funcions de consum individual (COICOP/HBS) fins a l'any 2015. A partir de l'any 2016 s'utilitza la Classificació europea de les funcions de consum individual (ECOICOP). Aquestes dues classificacions no són comparables completament.

Aquesta operació estadística s'elabora a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars, que l'INE elabora anualment. L'Idescat porta a terme una explotació detallada, amb periodicitat anual, que n'amplia els resultats per a l'àmbit de Catalunya.201408


Pressupostos familiars
Despesa familiar
Llars


Catalunya