Library

Estimacions de població estacional [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2014- - Anual - 2002-

Descripció del recurs: 20 de maig del 2015

L'operació estadística Estimacions de població estacional constitueix una estimació de les càrregues de població que suporta cada municipi i mesura el nombre de persones que hi ha en un municipi de mitjana anual i trimestral. En el càlcul s'inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o hi passen algun període de temps. Les dades es presenten per les 41 comarques i l'Aran, per municipis majors de 5.000 habitants (població empadronada o població equivalent a temps complet anual, ETCA) i per capitals comarcals. L'Idescat elabora anualment les Estimacions de població estacional a partir de diverses fonts, com ara els padrons municipals d'habitants, el Cens de població, les estadístiques sobre turisme, les estadístiques laborals, les estadístiques educatives i les estadístiques sobre condicions de vida i hàbits de la població.

201505


Projeccions de població
Mobilitat


Catalunya
Catalunya Comarques
Catalunya Municipis