Library

NOMENCAT nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya / [Recurs electrònic] : Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2009-2012 - Anual - 2007-2013 - Estadística instrumental, codis territorials i d'entitats .

Descripció del recurs: 9 de novembre del 2015

Ed.: December 2013

This publication contains a list of inframunicipal population entities in Catalonia, on the reference date of January 1, 2012. The Nomenclature is presented in two ways: first it is ordered by codes, i.e., the population entities of each municipality are hierarchically ordered within each municipality; secondly, there is a list of all of the population entities in Catalonia in alphabetical order. The aim of this dual presentation is to facilitate searches for territorial units.

Meanwhile, this publication also complements the publication GEOCAT. Codis territorials i administratius, which presents the lists of territorial and administrative codes whose use is compulsory in the area of official statistics in Catalonia, as well as those that are most used in relation to territorial areas outside of Catalonia, on January 1, 2013.

As well as containing a list of the identification codes along with their corresponding names, NOMENCAT includes an exposition of the origins of the names, the aims, the body responsible for their configuration, the definition of the different territorial units it is made up of, the codification system and the normalisation of names. In the list, each population entity is presented with correspondences with the codes of other territorial areas to which it belongs (province, municipality and county) and the corresponding population data.

The normalisation of names was done in accordance with the Official Nomenclature of Major Toponyms in Catalonia, which was produced by the Government of Catalonia and the Institute of Catalan Studies, being the toponymic corpus passed by Government Decree GOV/55/2009, of March 24.

The second part of the publication presents a list of the codes and names of counties, provinces, municipalities and territorial areas used in preparing the General Territorial Plan for Catalonia, in order to facilitate the territorial localisation of inframunicipal population entities.

This publication forms part of the series NOMENCAT. The previous publication in this series was NOMENCAT 2010, so GEOCAT 2012 includes the modifications made from 2010 to 2011.

For further information please visit the web page Territorial and entity codes.Ed.: Desembre 2013

Aquesta publicació recull la llista d'entitats de població inframunicipals de Catalunya, amb data de referència 1 de gener de 2012. La presentació del Nomenclàtor es fa de dues maneres: en primer lloc, ordenat per codis, és a dir, les entitats de població de cada municipi ordenades jeràrquicament dins del municipi; en segon lloc, la llista de totes les entitats de població de Catalunya ordenades alfabèticament. L'objectiu d'aquesta doble presentació és facilitar la cerca de les unitats territorials.

D'altra banda, aquesta publicació complementa la publicació GEOCAT. Codis territorials i administratius, que presenta les llistes de codis territorials i administratius de Catalunya d'ús obligatori en l'àmbit de l'estadística oficial a Catalunya, així com les més utilitzades pel que fa a àmbits territorials de fora de Catalunya, a 1 de gener de 2013.

A més de contenir la relació de codis d'identificació amb els noms corresponents, NOMENCAT inclou una explicació sobre l'origen del Nomenclàtor, la finalitat, l'organisme responsable de la seva configuració, la definició de les diferents unitats territorials que el configuren, el sistema de codificació i la normalització dels noms. A la llista, cada entitat de població es presenta amb les correspondències amb els codis d'altres àmbits territorials on pertany (província, municipi i comarca) i la dada de població corresponent.

La normalització dels noms està feta d'acord amb el Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, obra realitzada per la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans, el corpus toponímic del qual es va aprovar mitjançant l'Acord de Govern GOV/55/2009, de 24 de març.

La segona part de la publicació presenta la relació de codis i noms de les comarques, les províncies, els municipis i els àmbits territorials de planificació del Pla territorial general de Catalunya, per tal de facilitar la localització territorial de les entitats de població inframunicipals.

Aquesta publicació forma part de la sèrie NOMENCAT. L'anterior publicació d'aquesta sèrie va ser NOMENCAT 2010, per la qual cosa GEOCAT 2012 incorpora les modificacions produïdes durant els anys 2010-2011.

Per ampliar aquesta informació podeu consultar la pàgina web Codis territorials i d'entitats.Ed.: Diciembre 2013

Esta publicación recoge la lista de entidades de población inframunicipales de Cataluña, con fecha de referencia 1 de enero de 2012. La presentación del Nomenclátor se hace de dos maneras: en primer lugar, ordenado por códigos, es decir, las entidades de población de cada municipio ordenadas jerárquicamente dentro del municipio; en segundo lugar, la lista de todas las entidades de población de Cataluña ordenadas alfabéticamente. El objetivo de esta doble presentación es facilitar la búsqueda de las unidades territoriales.

Por otro lado, esta publicación complementa la publicación GEOCAT. Codis territorials i administratius, que presenta las listas de códigos territoriales y administrativos de Cataluña de uso obligatorio en el ámbito de la estadística oficial en Cataluña, así como las más utilizadas por lo que respecta a ámbitos territoriales de fuera de Cataluña, a 1 de enero de 2013.

Además de contener la relación de códigos de identificación con los nombres correspondientes, NOMENCAT incluye una explicación sobre el origen del Nomenclátor, la finalidad, el organismo responsable de su configuración, la definición de las diferentes unidades territoriales que lo configuran, el sistema de codificación y la normalización de los nombres. En la lista, cada entidad de población se presenta con las correspondencias con los códigos de otros ámbitos territoriales donde pertenece (provincia, municipio y comarca) y el dato de población correspondiente.

La normalización de los nombres está hecha de acuerdo con el Nomenclátor oficial de toponimia mayor de Cataluña, obra realizada por la Generalidad de Cataluña y el Instituto de Estudios Catalanes, cuyo corpus toponímico se aprobó mediante el Acuerdo de Gobierno GOV/55/2009, de 24 de marzo.

La segunda parte de la publicación presenta la relación de códigos y nombres de las comarcas, las provincias, los municipios y los ámbitos territoriales de planificación del Plan territorial general de Cataluña, para facilitar la localización territorial de las entidades de población inframunicipales.

Esta publicación forma parte de la serie NOMENCAT. La anterior publicación de esta serie fue NOMENCAT 2010, por lo que GEOCAT 2012 incorpora las modificaciones producidas durante los años 2010-2011.

Para ampliar esta información puede consultar la página web Códigos territoriales y de entidades.

2013-3340 (versió impresa) 2013-3596 (versió digital)

201511


Població
Padró d'habitants
Cens de població
Toponimia
Codis, nomenclatures i classificacions


Catalunya
Catalunya Municipis