Library

Estadística de l'audiovisual a Catalunya [Recurs electrònic] Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Consell de l'Audiovisual de Catalunya : Institut d'Estadística de Catalunya, 2005- - Anual - 2004- - Estadística econòmica. Sectors econòmics .

Descripció del recurs: 18 de novembre del 2015 Continuació de la publicació en suport paper.

Ed.: September 2018

This publication includes an analysis of the audiovisual sector in Catalonia in relation to the Structural Business Statistics in the Service Sector 2015 (called the Annual Services Survey prior to the reference year 2014). In terms of audiovisual offer, information is gathered on equipment in the areas of film, radio and television for 2015. As for audiovisual demand, this includes information on the consumption of audiovisual goods and services from the Survey on Consumption and Cultural Practices. This publication also includes a set of tables in relation to the economy of the advertising sector for the year 2015.

This book continues the series that started with the publication entitled El sector audiovisual a Catalunya: estadístiques principals [The audiovisual sector in Catalonia: main statistics], published by the Audiovisual Council of Catalonia and produced in conjunction with Idescat.

For further information you can visit the Statistics on audiovisuals.Ed.: Setembre 2018

Aquesta publicació inclou una explotació del sector audiovisual a Catalunya en relació amb l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'any 2015 (anomenada Enquesta anual de Serveis fins a l'any de referencia 2014). Pel que fa a l'oferta audiovisual, es recullen informacions sobre equipaments disponibles en els àmbits del cinema, la ràdio i la televisió relatives a l'any 2015 i, en relació amb la demanda audiovisual, integra informacions disponibles sobre el consum de béns i serveis audiovisuals provinents de l'Enquesta de consum i pràctiques culturals. La publicació també inclou un conjunt de taules relatives a l'economia del sector de la publicitat de l'any 2015.

Aquesta publicació continua la sèrie iniciada per la que porta per títol El sector audiovisual a Catalunya: estadístiques principals, editada pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya i elaborada conjuntament amb l'Idescat.

Per ampliar aquesta informació podeu consultar l' Estadística de l'audiovisual.Ed.: Septiembre 2018

Esta publicación incluye una explotación del sector audiovisual en Cataluña en relación con la Estadística estructural de empresas del sector servicios del año 2015 (llamada Encuesta anual de Servicios hasta el año de referencia 2014). Con respecto a la oferta audiovisual, se recogen informaciones sobre equipamientos disponibles en los ámbitos del cine, la radio y la televisión relativas al año 2015 y, en relación con la demanda audiovisual, integra informaciones disponibles sobre el consumo de bienes y servicios audiovisuales provenientes de la Encuesta de consumo y prácticas culturales. La publicación también incluye un conjunto de tablas relativas a la economía del sector de la publicidad del año 2015.

Este libro continúa la serie iniciada por la publicación El sector audiovisual a Catalunya: estadístiques principals, editada por el Consejo del Audiovisual de Cataluña y elaborada conjuntamente con el Idescat.

Para ampliar esta información puede consultar la Estadística del audiovisual.

2013-0473 (versió paper) 2013-5831 (versió Internet)

201511


Audiovisuals
Hàbits culturals
Mitjans de comunicació
Cine
Esbarjo
Sector terciari
Fonts d'informació
Mercat de treball


Catalunya