Library

GEOCAT codis territorials i administratius a Catalunya / [Recurs electrònic] : Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2007-2013 - Anual - 2007-2013 - Estadística instrumental, codis territorials i d'entitats .

Fusió de: Llista actualitzada de codis d'identificació de les entitats locals territorials i les seves respectives corporacions locals referits a 1 de gener de ... , i de: Geonomenclatura d'unitats territorials amb finalitats estadístiques: llista actualitzada de codis de països del món i d'unitats infraestatals comunitàries referits a 1 de gener de ... Descripció del recurs: 25 de novembre del 2015

Ed.: November 2013

This publication contains the list of the most used territorial and administrative codes in the field of official statistics in Catalonia on January 1, 2013, in reference to all territorial areas (local, regional, state and supranational). The lists are in alphabetical order, grouped by superior territorial units, by codes or by some other geographic criterion, in order to facilitate searches of territorial units.

In relation to Catalonia, the codes officialised by Order ECF/105/2005 are presented, which cover the area of application for local territorial entities (counties, provinces and municipalities), the respective local corporations (county councils, regional governments and councils) and other local entities (decentralised municipal entities, metropolitan entities and communities of municipalities). The publication also caters for the division of the General Territorial Plan for Catalonia (territorial planning areas) and the variations of municipalities of Catalonia 1993-2012.

GEOCAT 2013 also includes the codes for the administrative territorial divisions of Spain (provinces and autonomous communities), for the European regions and the countries of the world.

For each list of codes, GEOCAT 2013 includes the definition of the different territorial units, the objectives behind their codification, legal justifications, the body responsible for their limitation, the codification system, the normalisation of standards, the variations produced in the list in recent years and, finally, the correspondences with other territorial areas.

This publication continues the series since the last one to be published (GEOCAT 2010) and includes the modifications produced from 2010 to 2012.

For further information, please visit the section Territorial and Entity Codes.Ed.: Novembre 2013

Aquesta publicació conté les llistes de codis territorials i administratius més utilitzats en l'àmbit de l'estadística oficial a Catalunya, a 1 de gener del 2013, referent a tots els àmbits territorials (local, regional, estatal i supranacional). Les llistes apareixen ordenades alfabèticament, agrupades per unitats territorials superiors, per codi o en funció d'algun altre criteri geogràfic, per facilitar la cerca de les diferents unitats territorials.

Pel que fa a Catalunya, es presenten els codis oficialitzats a l'Ordre ECF/105/2005, la qual abasta com a àmbit d'aplicació les entitats locals territorials (comarques, províncies i municipis), les corporacions locals respectives (consells comarcals, diputacions provincials i ajuntaments) i altres entitats locals (entitats municipals descentralitzades, entitats metropolitanes i mancomunitats de municipis). La publicació també disposa de la divisió del Pla territorial general de Catalunya (àmbits territorials de planificació) i les variacions dels municipis de Catalunya 1993-2012.

GEOCAT 2013 també inclou els codis de les divisions territorials administratives d'Espanya (províncies i comunitats autònomes), de les regions europees i dels països del món.

Per a cada llista de codis, GEOCAT 2013 inclou la definició de les diferents unitats territorials, l'objectiu de codificar-les, la justificació legal, l'organisme responsable de la seva delimitació, el sistema de codificació, la normalització dels noms, les variacions produïdes a la llista en els darrers anys i, finalment, les correspondències amb altres àmbits territorials.

Aquesta publicació forma part de la sèrie GEOCAT. L'anterior publicació d'aquesta sèrie va ser GEOCAT 2010, per la qual cosa GEOCAT 2013 incorpora les modificacions produïdes durant els anys 2010-2012.

Per ampliar aquesta informació podeu consultar l'apartat Codis territorials i d'entitats.Ed.: Noviembre 2013

Esta publicación contiene las listas de códigos territoriales y administrativos más utilizados en el ámbito de la estadística oficial en Cataluña, a 1 de enero de 2013, referente a todos los ámbitos territoriales (local, regional, estatal y supranacional). Las listas aparecen ordenadas alfabéticamente, agrupadas por unidades territoriales superiores, por código o en función de algún otro criterio geográfico, para facilitar la búsqueda de las diferentes unidades territoriales.

En cuanto a Cataluña, se presentan los códigos oficializados en la Orden ECF/105/2005, la cual abarca como ámbito de aplicación las entidades locales territoriales (comarcas, provincias y municipios), las corporaciones locales respectivas (consejos comarcales, diputaciones provinciales y ayuntamientos) y otras entidades locales (entidades municipales descentralizadas, entidades metropolitanas y mancomunidades de municipios). La publicación también dispone de la división del Plan territorial general de Cataluña (ámbitos territoriales de planificación) y las variaciones de los municipios de Cataluña 1993-2012.

GEOCAT 2013 también incluye los códigos de las divisiones territoriales administrativas de España (provincias y comunidades autónomas), de las regiones europeas y de los países del mundo.

Para cada lista de códigos, GEOCAT 2013 incluye la definición de las diferentes unidades territoriales, el objetivo de codificarlas, la justificación legal, el organismo responsable de su delimitación, el sistema de codificación, la normalización de los nombres, las variaciones producidas en la lista en los últimos años y, finalmente, las correspondencias con otros ámbitos territoriales.

Esta publicación forma parte de la serie GEOCAT. La anterior publicación de esta serie fue GEOCAT 2010, por lo que GEOCAT 2013 incorpora las modificaciones producidas durante los años 2010-2012.

Para ampliar esta información puede consultar el apartado Códigos territoriales y de entidades.

1888-2722 (versió impresa) 2013-4983 (versió digital)

201511


Toponimia
Corporacions locals
Codis, nomenclatures i classificacions


Catalunya
Espanya
Unió Europea
Món
Catalunya Municipis