Library

Memòria Idescat [Recurs electrònic] - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2008- - Anual - 2007-

Descripció del recurs : 16 de desembre del 2015 Continuació de la versió en paper

Ed.: 2020

The Idescat annual report provides information on Idescat's activities related to the corresponding financial year. It gives a detailed account of the activities performed related to statistical production (demographic, economic, social and synthesis) and the efforts at statistical innovation, promotion and training and statistical dissemination services (website, personalised user attention, synthesis publications and editions and linguistic normalisation).

It also gathers Idescat's actions related to coordinating and planning the Statistical System of Catalonia at three points in time: the execution of the Annual programme for statistical action from the current year, the follow-up to the programme from the previous year and the programme to be followed the next year.

Finally, the report outlines the human, technological and economic resources used by Idescat to perform these activities and that contribute to ensuring the quality of official statistics.Ed.: 2020

La Memòria anual de l'Idescat dona compte de l'activitat de l'Idescat en l'exercici corresponent. Presenta de forma detallada les activitats dutes a terme en relació amb la producció estadística (demogràfica, econòmica, social i de síntesi), les tasques d'innovació, promoció i formació estadística i els serveis de difusió estadística (web, atenció personalitzada d'usuaris, publicacions de síntesi i edicions, i normalització lingüística).

També recull les actuacions relacionades amb la planificació i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya en tres moments del temps: l'execució del Programa anual d'actuació estadística (PAAE) de l'any en curs, el seguiment del Programa de l'any anterior i la proposta de Programa de l'any següent.

Finalment, es detallen els recursos humans, tecnològics i econòmics emprats per l'Idescat per assolir aquestes activitats, que contribueixen a garantir la qualitat de l'estadística oficial.Ed.: 2020

La Memoria anual del Idescat da cuenta de la actividad del Idescat en el ejercicio correspondiente. Presenta de forma detallada las actividades llevadas a cabo en relación con la producción estadística (demográfica, económica, social y de síntesis), las tareas de innovación, promoción y formación estadística y los servicios de difusión estadística (web, atención personalizada de usuarios, publicaciones de síntesis y ediciones, y normalización lingüística).

También recoge las actuaciones relacionadas con la planificación y coordinación del Sistema estadístico de Cataluña en tres momentos: la ejecución del Programa anual de actuación estadística (PAAE) del año en curso, el seguimiento del Programa del año anterior y la propuesta de Programa del año siguiente.

Finalmente, se detallan los recursos humanos, tecnológicos y económicos utilizados por el Idescat para realizar estas actividades, que contribuyen a garantizar la calidad de la estadística oficial.2013-5513 (versió impresa) 2013-5521 (versió digital)

201512


Estadística oficial


Catalunya