Library

Comerç amb l'estranger [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Institut d'Estadística de Catalunya, 1991-2017 - Anual - 1985/87-2015 - Estadística econòmica. Sector exterior .

Descripció del recurs: 18 de desembre del 2015 Continuació de la publicació en suport paper

Ed.: March 2017

This series contains information on the catalan economy's imports and exports abroad. The statistics are presented according to the tariff nomenclature (TARIC), the Standard International Trade Classification Revision 4 (SITC Rev.4), the catalan Classification of Economic Activities 2009 (CCAE-2009) and the economic commodity groups of the goods (consumer, capital and intermediate goods). Information is also presented by geographical areas, by rankings of the fifty most important items and countries for Catalonia's international and by Eurostat technological content. The statistical results are expressed in both economic value and in weight. The base information comes from the Single Administrative Document (SAD) and Intrastat declarations provided by the Department of Customs and Special Taxes of the Tax Administration's State Agency.

For further information, see Foreign Trade.Ed.: Març 2017

La sèrie conté informació sobre les importacions i exportacions de l'economia catalana amb l'estranger. L'estadística es presenta segons la Nomenclatura aranzelària (TARIC), la Classificació uniforme del comerç internacional Revisió 4 (CUCI Rev.4), la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) i segons els grups de destinació econòmica dels béns (béns de consum, de capital i intermedis). També es presenta la informació per àrees geogràfiques, per rànquings de les 50 partides i països més importants en el nostre comerç internacional i segons el contingut tecnològic Eurostat. Els resultats estadístics es difonen tant en valor econòmic com en pes. La informació de base prové del document únic administratiu (DUA) i de les declaracions Intrastat, facilitats pel Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

Per a més informació consulteu Comerç amb l'estranger.Ed.: Marzo 2017

La serie contiene información sobre las importaciones y exportaciones de la economía catalana en el extranjero. La estadística se presenta según la Nomenclatura arancelaria (TARIC), la Clasificación uniforme del comercio internacional Revisión 4 (CUCI Rev.4), la Clasificación catalana de actividades económicas 2009 (CCAE-2009) y según los grupos de destinación económica de los bienes (bienes de consumo, de capital e intermedios). También se presenta la información por áreas geográficas, por rankings de las 50 partidas y países más importantes en nuestro comercio internacional y según el contenido tecnológico Eurostat. Los resultados estadísticos se difunden tanto en valor económico como en peso. La información de base proviene del documento único administrativo (DUA) y de las declaraciones Intrastat, facilitados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Para más información se puede consultar Comercio con el extranjero.1133-7850 (versió paper) 2013-388X (versió electrònica)

201512


Comerç exterior
Importacions
Exportacions


Catalunya