Library

Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2007-2013 - Quinquennal - 5a ed. (2006)-2011 - Estadística social. Censos i enquestes .

Descripció del recurs: 21 de desembre del 2015 Continuació de la publicació en paper. L'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2006 és la cinquena edició d'una enquesta quinquennal que en les anteriors edicions era responsabilitat de la Corporació Metropolitana de Barcelona (actualment convertida en l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona), la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona.201512


Llars
Mercat de treball
Indicadors de salut
Població protegida
Ingrés familiar
Consum
Habitatges
Hàbits culturals
Esbarjo
Vida associativa
Equipaments col·lectius
Mobilitat
Indicadors socials
Ensenyament


Catalunya