Library

Estimacions de població dades postcensals / [Recurs electrònic] : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya - [Barcelona] : Institut d'Estadística de Catalunya, 1996-2016 - Anual - 1991-2014

Descripció del recurs: 21 de desembre del 2015 Continuació de la publicació en suport paper

Ed.: July 2016

This publication contains the estimated population by sex and age in Catalonia as a whole, areas within the Territorial Plan, provinces, counties and Aran, and municipalities with 50,000 inhabitants or more, on 1st January. These statistics have been generated according to the components method, adding births, deaths and migrations broken down by sex and age to the census population.

For further information on post-census estimates, you may check Population estimates.Ed.: Juliol 2016

Aquesta publicació conté la població estimada per sexe i edat de Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i Aran, i municipis de 50.000 habitants i més, a 1 de gener. L'estadística s'ha elaborat segons el mètode dels components, afegint a la població censal els naixements, defuncions i migracions per sexe i edat.

Per ampliar la informació sobre les estimacions postcensals podeu consultar Estimacions de població.Ed.: Julio 2016

Esta publicación contiene la población estimada por sexo y edad de Cataluña, ámbitos del Plan territorial, provincias, comarcas y Aran, y municipios de 50.000 habitantes y más, a 1 de enero. La estadística se ha elaborado según el método de los componentes, añadiendo a la población censal los nacimientos, defunciones y migraciones por sexo y edad.

Para ampliar la información sobre las estimaciones postcensales, puede consultar Estimaciones de población.1139-2126 (versió paper) 2013-5459 (versió electrònica)


Projeccions de població


Catalunya Comarques