Library

Moviment natural de la població dades comarcals i municipals / [Recurs electrònic] : Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Institut d'Estadística de Catalunya, 1987-2012 - Anual - 1985-2011

Descripció del recurs: 21 de desembre del 2015 Continuació de la versió en paper. L'any 2010 es publica en els dos formats. Fins 1989 (Ed. 1990) publicat per: Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya Fins 1991: Moviment natural de la població de Catalunya. Dades municipals

Ed.: November 2012

This publication enables information on basic demographic flows for municipalities, counties, areas within the Territorial Plan and provinces to be available on a regular basis. The data it contains correspond to live births, late foetal deaths, deaths and marriages. These statistics have been generated through a co-operation agreement between Idescat and INE.

For further information, you may check:Ed.: Novembre 2012

Aquesta publicació permet disposar regularment d'informació per municipis, comarques, àmbits del pla territorial i províncies sobre els fluxos demogràfics bàsics. Les dades que conté corresponen als nascuts vius, les morts fetals tardanes, les defuncions i els matrimonis. Aquesta estadística s'ha dut a terme segons un conveni de col·laboració entre l'Idescat i l'INE.

Per ampliar la informació, podeu consultar:Ed.: Noviembre 2012

Esta publicación permite disponer regularmente de información por municipios, comarcas, ámbitos del plan territorial y provincias sobre los flujos demográficos basicos. Los datos que contiene corresponden a los nacidos vivos, las muertes fetales tardías, las defunciones y los matrimonios. Esta estadística se ha llevado a cabo según un convenio de colaboración entre el Idescat y el INE.

Para ampliar la información, puede consultar:

1136-0933 (versió paper) 2013-3790 (versió electrònica)

201512


Matrimonis
Moviment natural de la població
Taxa de natalitat
Taxa de mortalitat
Naixements
Matrimonis


Catalunya Municipis
Catalunya Comarques
Catalunya Províncies
Catalunya Àmbits del Pla Territorial