Library

Moviments migratoris dades comarcals i municipals / [Recurs electrònic] : Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Institut d'Estadística de Catalunya, 1990-2012 - Anual - 1988-2011

Els anys 1991, 1996 i 2001 no es va elaborar perque coincidia amb anys censals. A partir de 1992 el vol. 2 és un document de treball. L'any 2009 només disponible en línia. L'any 2010 es publica en paper i en línia. Continuació de la versió en suport paper Conté (de 1988 a 2000): 1. Dades municipals. 2. Característiques bàsiques ; a partir de 2002 es publica en un sol volum

Ed.: October 2012

This publication compiles the figures on migrants from Catalonia according to their origin or destination for municipalities, counties, areas within the Territorial Plan and provinces. These statistics come from the information contained in the notices of changes in residence which all persons changing residence must fill out. These statistics have been generated through a co-operation agreement between Idescat and INE.

For further information, you may check Migratory movements.Ed.: Octubre 2012

Aquesta publicació recull les xifres per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial i províncies dels migrants de Catalunya segons la seva procedència o destinació. Aquesta estadística prové de la informació continguda en les butlletes de variacions residencials que han de respondre totes les persones que canvien la seva residència. Aquesta estadística s'ha dut a terme segons un acord de col·laboració amb l'INE.

Per ampliar la informació, podeu consultar Moviments migratoris.Ed.: Octubre 2012

Esta publicación recoge las cifras por municipios, comarcas, ámbitos del Plan territorial y provincias de los migrantes de Cataluña según su procedencia o destinación. Esta estadística proviene de la información contenida en los boletines de variaciones residenciales que han de responder todas las personas que cambian su residencia. Esta estadística se ha llevado a cabo según un acuerdo de colaboración con el INE.

Para ampliar la información, puede consultar Movimientos migratorios.1137-0211 (versió paper) 2013-4274 (versió electrònica)

201512


Moviment migratori
Migracions exteriors
Migracions interiors


Catalunya Comarques
Catalunya Municipis