Library

Projeccions de població activa 2015-2051 / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2016 - 93 p. - Estadística demogràfica .

Ed.: April 2016

This publication presents the methodology and main results of the projections of the active population, which have resulted from combining the population projections (base 2013) and the projections on activity rates (base EPA 2014). It provides projected data on the active population by sex, age and the activity rate, according to three scenarios of evolution.Ed.: Abril 2016

En aquesta publicació es presenta la metodologia i els principals resultats de les projeccions de població activa, que resulten de combinar la projecció de població (base 2013) i la projecció de taxes d'activitat (base EPA 2014). S'ofereixen dades projectades de la població activa per sexe i edat i de la taxa d'activitat, segons tres escenaris d'evolució.Ed.: Abril 2016

En esta publicación se presenta la metodología y los principales resultados de las proyecciones de población activa, que resultan de combinar la proyección de población (base 2013) y la proyección de tasas de actividad (base EPA 2014). Se ofrecen datos proyectados de la población activa por sexo y edad y de la tasa de actividad, según tres escenarios de evolución.

201604


Projeccions de població
Població activa
Taxa d'activitat


Catalunya
Catalunya Comarques
Catalunya Àmbits del Pla Territorial
Catalunya Províncies
Barcelona Ciutat