Library

Projeccions de llars de Catalunya [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2002- - Quinquennal - Base 1996, 2002/2015-

Descripció del recurs: 5 de juliol del 2017

Les Projeccions de llars constitueixen una operació estadística de l'Idescat que proporciona informació sobre l'evolució futura del nombre i de la grandària de les llars. Es tracta de projeccions derivades a partir de les Projeccions de població per sexe i edat, i territori de residència, a les quals s'apliquen determinats supòsits per determinar la distribució de la població en llars. Les Projeccions de llars de l'Idescat ofereixen informació sobre el nombre futur de llars i alguna de les seves característiques, segons diferents escenaris d'evolució. Es presenten dades per al conjunt de Catalunya i desagregades territorialment. La data de referència de les Projeccions de llars és l'1 de gener de cada any.

201707


Llars
Famílies
Projeccions de població


Catalunya
Catalunya Àmbits del Pla Territorial
Catalunya Comarques
Catalunya Províncies
Barcelona Ciutat