Library

Pujades i Rúbies, Romà

La Noguera. Heterogeneitat territorial i expectatives de redrecament socio-economic / Romà Pujadas i Rúbies, Ignasi Aldomà Buixadé - Barcelona : Caixa d'Estalvis de Catalunya, 1991 - XI, 541 p. - Col·lecció Catalunya comarcal .

8487135145


Administració pública
Comerç
Sector agrari
Sector industrial
Població
Turisme
Territori
Economia


Noguera