Library

Mompart i Penina, Anna

Una Aproximació a la morbiditat i mortalitat social a Barcelona / Anna Mompart i Penina - Bellaterra (Barcelona) : Universitat Autònoma de Barcelona, 1991 - 31 p. - Papers de demografia ; 53 .


Morbiditat
Taxa de mortalitat


Barcelona Ciutat