Library

Estadístiques de població de Barcelona : padró i cens del 1991 / Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística - Barcelona : l'Ajuntament, 1995 - 173 p.


Cens de població
Padró d'habitants


Barcelona Ciutat