Library

La Nupcialitat a Catalunya 2009 / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2011 - 7 p. - Dossiers Idescat 8 .

Ed.: June 2011

Dossiers Idescat, núm. 8

This dossier provides insight on nuptiality and is based on information on natural population movements, in terms of marriage. It establishes, for instance, that in 2009 the number of marriages dropped by 10%, that 74% of marriages are civil; that the age difference between people getting married is decreasing and that the rate of second marriages has increased, reaching 28% of total marriages.

This marriage data is part of the statistics on natural population movements. They are based on the forms filled out by citizens when registering their marriage in the Civil Registry. Natural population movements is one of the oldest statistics. There is information dating back to 1858, which facilitates the study of demographic dynamics from then until the present. Collaboration agreements between Idescat and the INE have made it possible for us to publish these statistics on Catalonia from 1985 onward, thus improving their thoroughness and territorial disaggregation.Ed.: Juny 2011

Dossiers Idescat, núm. 8

Aquest dossier presenta un retrat de la nupcialitat segons la informació del moviment natural de població pel que fa als matrimonis. Algunes de les conclusions són que durant l'any 2009 el nombre de matrimonis cau prop d'un 10%, que un 74% dels matrimonis són civils, que la diferència d'edat entre contraents s'escurça o que les segones núpcies s'incrementen fins a un 28% del total de matrimonis.

Les dades de matrimonis formen part de les estadístiques del moviment natural de la població. Tenen com a font les butlletes que emplenen els ciutadans en el moment de la inscripció del matrimoni en el Registre Civil. El moviment natural de la població és una de les estadístiques més antigues, ja que es disposa d'informació des de l'any 1858, fet que facilita el coneixement de la dinàmica demogràfica en aquest llarg període. Els convenis de col·laboració entre l'Idescat i l'INE permeten produir aquesta estadística a Catalunya des de l'any 1985 i millorar el nivell d'exhaustivitat i la seva desagregació territorial.Ed.: Junio 2011

Dossiers Idescat, núm. 8

Este dossier presenta un retrato de la nupcialidad según la información del movimiento natural de población respecto a los matrimonios. Algunas de las conclusiones son que en el año 2009 el número de matrimonios cae cerca de un 10%, que un 74% de los matrimonios son civiles, que la diferencia de edad entre contrayentes se acorta o que las segundas nupcias se incrementan hasta un 28% del total de matrimonios.

Los datos de matrimonios forman parte de las estadísticas del movimiento natural de la población. Tienen como fuentes los boletines que rellenan los ciudadanos en el momento de la inscripción del matrimonio en el Registro Civil. El movimiento natural de la población es una de las estadísticas más antiguas, ya que se dispone de información desde el año 1858, lo que facilita el conocimiento de la dinámica demográfica en este largo periodo. Los convenios de colaboración entre el Idescat y el INE permiten producir esta estadística en Cataluña desde el año 1985 y mejorar el nivel de exhaustividad y su desagregación territorial.
Taxa de nupcialitat
Matrimonis


Catalunya