Library

Living conditions in Europe / Eurostat - Luxembourg : Eurostat, 1997- - Quadriennal - 1997- - Pocketbooks. Theme 3 Population and social conditions Key indicators. Theme 3 Population and social conditions Statistical books. Theme Population and social conditions .

A partir de l'edició de 2014 surt dins la col·lecció Statistical books Subtítol l'any 1997: selected and social indicators A partir de l'edició 1999 surt dins la col·lecció Pocketbooks

951


Sanitat
Demografia
Consum
Famílies
Ingrés familiar
Mercat de treball
Salaris
Programes d'atenció social
Ensenyament


Comunitat Econòmica Europea
Europa