Library

Normal view MARC view ISBD view

Estadística, producció i comptes de la indústria / Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya

Contributor(s): Institut d'Estadística de CatalunyaIcon.
Material type: Continuing resource DetailContinuing resourcePublisher: Barcelona : Institut d'Estadística de Catalunya, [1990?]-2009ISSN: 1139-1537 (versió paper); 2013-4207 (versió digital).Added title: Estadística i comptes de la indústriaSubject(s): Balanços empresarialsSearch Icon | Branques d'activitat industrialSearch Icon | CatalunyaSearch IconOnline resources: Fitxa publicació Summary: <p>Ed.: Abril 2009 <p> Aquesta publicació conté una àmplia informació de la indústria catalana basada en l'enquesta industrial d'empreses i l'enquesta industrial de productes. Es tracta de dues enquestes de caràcter anual dutes a terme per l'<a href="http://www.ine.es/" target="_blank" class="extern" rel="noopener" title="Vincle extern: s'obrirà una nova finestra">INE</a> amb la col·laboració de l'Idescat. Aquesta edició és la darrera d'una sèrie iniciada amb la publicació corresponent a l'any 1993. Es divideix en tres parts clarament diferenciades, la primera de les quals, l'estadística de les empreses, permet obtenir informació sobre el nombre d'empreses i establiments, l'ocupació i tots els conceptes rellevants lligats a la comptabilitat de les empreses: volum de negoci, vendes de productes i de mercaderies, consums de primeres matèries, despeses en serveis exteriors, despeses de personal, inversió en actius materials, etc. La desagregació sectorial supera la cinquantena de branques d'activitat. A més, es presenta informació sobre la destinació geogràfica de les vendes, l'origen de les compres i diversos indicadors com la concentració empresarial o la productivitat. La segona, l'estadística de productes, recull les vendes en valor monetari i quantitat física de més de 1.000 productes elaborats a Catalunya seguint la <a href="https://www.idescat.cat/classif/?TC=4&V0=3&V1=13">Nomenclatura de productes per a l'estadística industrial (PRODCOM)</a>. Finalment, a la tercera part es disposa de les estimacions dels principals comptes econòmics per 14 agrupacions industrials: valor de la producció, consum intermedi, valor afegit brut i excedent d'explotació.</p> <p>La versió digital publicada al web el 03/04/2009 s'ha modificat el 17/04/2009.</p> <p>Per ampliar la informació estructural sobre el sector industrial podeu consultar els apartats <a href="https://www.idescat.cat/industria/eip?">Enquesta industrial de productes</a>, <a href="https://www.idescat.cat/industria/ei?in=1">Enquesta industrial d'empreses</a> i <a href="https://www.idescat.cat/cat/economia/industria/">Estadística, producció i comptes de la indústria</a>.</p>Status: Deixat de publicarCall Number: GI-0616Location: SALA-10.01 (C)Current frequency: AnualDate of publication: 1980/85-2007Uniform titles: PEC 2006-2009Series: Estadística econòmica. Sectors econòmics

This record has many physical items (21). Click here to view them all.


<p>Ed.: April 2009 <p> This publication contains broad-ranging information on catalan industry based on the industrial enterprise survey and the industrial product survey, which are the main sources of structural information from the industrial sectors. They are two annual surveys conducted by the <a href="http://www.ine.es/" target="_blank" class="extern" rel="noopener" title="External link: a new window will open">INE</a> with the collaboration of Idescat. This edition is the latest in a series begun with the publication for the year 1993. It is divided into three clearly differentiated parts, the first of which, enterprise statistics, provides information on the number of enterprises and establishments and employment, and all the important concepts linked to enterprise accounting: turnover, sales of products and merchandise, consumption of raw materials, expenditures on outside services, expenditures on personnel, investment in material assets, etc. The information is disaggregated by sector for more than fifty activity branches. What is more, information is presented on the geographical destination of sales, the origin of purchases, as well as several indicators such as business concentration and productivity. The second, the products survey, gathers information on sales in monetary values and physical amounts of more than 1,000 products manufactured in Catalonia, following the <a href="https://www.idescat.cat/classif/?TC=4&V0=3&V1=13&lang=en"> Product nomenclature for industrial statistics (PRODCOM)</a>. Finally, the third part contains the estimates of the main economic accounts for fourteen industrial groupings: value of production, intermediate consumption, gross added value and surplus.</p> <p>The digital version published on the website on 03/04/2009 was modified on 17/04/2009.</p> <p>For further structural information on the industrial sector, you may check the sections entitled <a href="https://www.idescat.cat/industria/eip?&lang=en">Industrial products survey</a>, <a href="https://www.idescat.cat/industria/ei?in=1&lang=en">Industrial companies survey</a> and <a href="https://www.idescat.cat/en/economia/industria/">Industry statistics, production and accounts</a>.</p>

<p>Ed.: Abril 2009 <p> Aquesta publicació conté una àmplia informació de la indústria catalana basada en l'enquesta industrial d'empreses i l'enquesta industrial de productes. Es tracta de dues enquestes de caràcter anual dutes a terme per l'<a href="http://www.ine.es/" target="_blank" class="extern" rel="noopener" title="Vincle extern: s'obrirà una nova finestra">INE</a> amb la col·laboració de l'Idescat. Aquesta edició és la darrera d'una sèrie iniciada amb la publicació corresponent a l'any 1993. Es divideix en tres parts clarament diferenciades, la primera de les quals, l'estadística de les empreses, permet obtenir informació sobre el nombre d'empreses i establiments, l'ocupació i tots els conceptes rellevants lligats a la comptabilitat de les empreses: volum de negoci, vendes de productes i de mercaderies, consums de primeres matèries, despeses en serveis exteriors, despeses de personal, inversió en actius materials, etc. La desagregació sectorial supera la cinquantena de branques d'activitat. A més, es presenta informació sobre la destinació geogràfica de les vendes, l'origen de les compres i diversos indicadors com la concentració empresarial o la productivitat. La segona, l'estadística de productes, recull les vendes en valor monetari i quantitat física de més de 1.000 productes elaborats a Catalunya seguint la <a href="https://www.idescat.cat/classif/?TC=4&V0=3&V1=13">Nomenclatura de productes per a l'estadística industrial (PRODCOM)</a>. Finalment, a la tercera part es disposa de les estimacions dels principals comptes econòmics per 14 agrupacions industrials: valor de la producció, consum intermedi, valor afegit brut i excedent d'explotació.</p> <p>La versió digital publicada al web el 03/04/2009 s'ha modificat el 17/04/2009.</p> <p>Per ampliar la informació estructural sobre el sector industrial podeu consultar els apartats <a href="https://www.idescat.cat/industria/eip?">Enquesta industrial de productes</a>, <a href="https://www.idescat.cat/industria/ei?in=1">Enquesta industrial d'empreses</a> i <a href="https://www.idescat.cat/cat/economia/industria/">Estadística, producció i comptes de la indústria</a>.</p>

<p>Ed.: Abril 2009 <p> Esta publicación contiene una amplia información de la industria catalana basada en la encuesta industrial de empresas y la encuesta industrial de productos. Se tracta de dos encuestas de carácter anual llevadas a cabo por el <a href="http://www.ine.es/" target="_blank" class="extern" rel="noopener" title="Vínculo externo: se abrirá una nueva ventana">INE</a> con la colaboración del Idescat. Esta edición es la última de una serie iniciada con la publicación correspondiente al año 1993. Se divide en tres partes claramente diferenciadas. La primera, la estadística de las empresas, permite obtener información sobre el número de empresas y establecimientos, el empleo y todos los conceptos relevantes vinculados a la contabilidad de las empresas: cifra de negocio, ventas de productos y de mercancías, consumos de materias primas, etc. La desagregación sectorial supera la cincuentena de ramas de actividad. Además, se presenta información sobre el destino geográfico de las ventas, el origen de las compras y varios indicadores como la concentración empresarial o la productividad. La segunda, la estadística de productos, recoge las ventas en valor monetario y cantidad física de más de 1.000 productos elaborados en Cataluña siguiendo la <a href="https://www.idescat.cat/classif/?TC=4&V0=3&V1=18&lang=es">Nomenclatura de productos para la estadística industrial (PRODCOM)</a>. Finalmente, en la tercera parte se dispone de las estimaciones de las principales cuentas económicas por 14 agrupaciones industriales: valor de la producción, consumo intermedio, valor añadido bruto y excedente de explotación.</p> <p>La versión digital publicada en el web el 03/04/2009 se ha modificado el 17/04/2009.</p> <p>Para ampliar la información estructural sobre el sector industrial, puede consultar los apartados <a href="https://www.idescat.cat/industria/eip?&lang=es">Encuesta industrial de productos</a>, <a href="https://www.idescat.cat/industria/ei?in=1&lang=es">Encuesta industrial de empresas</a> y <a href="https://www.idescat.cat/es/economia/industria/">Estadística, producción y cuentas de la industria</a>.</p>

2009

The 3 latest issues for this subscription:

Issue # Publication date Received date Status Note

More details

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Estadística, producció i comptes de la indústria /