Library

Issues for a subscription

Normal view Brief history Full history
Available issues

A partir de 2007 (curs 2004/2005) surt dins del CD-ROM INEBASE
Any inf.: 1994/1995 Ed. 1998
Any inf.: 1999/2000 Ed. 2002
INEBASE:
Any inf.: 2004/2005 dins: INEBASE CD-ROM Diciembre 2007
A partir de 2013, INEBASE deixa de publicar-se en CD-ROM i s'ha de consultar en línia.