Library

Issues for a subscription

Normal view Brief history Full history
Available issues

Indicadors de conjuntura
La recopilació de dades té una periodicitat mensual i al web hi figuren les dades de la darrera actualització

2017 Gener-Desembre
2018 Gener-Desembre
2019 Gener-Maig
2019 Juliol-Octubre
2019 Desembre
2020 Gener-Desembre
2021 Gener-Octubre

You must log in if you want to subscribe to email notification on new issues
Available issues

Evolució de l'Índex de Preus de Consum

Gener-Desembre 2015
Gener-Març 2016

You must log in if you want to subscribe to email notification on new issues