Library

Issues for a subscription

Normal view Brief history Full history
Available issues

Any inf.: 2010 Ed. 2011
Any inf.: 2011 Ed. 2012
Any inf.: 2012 Ed. 2013
Any inf.: 2013 Ed. 2013
Any inf.: 2014 Ed. 2015

A partir de l'ed. 2016 (any inf: 2015), la publicació en paper és un resum i la publicació digital és completa.

Any inf.: 2015 Ed. 2016
Any inf.: 2016 Ed. 2017
Any inf.: 2017 Ed. 2018

A partir de 2019, la periodicitat d'aquest estudi passa a ser biennal.

Any inf.: 2018/2019 Ed. 2019

You must log in if you want to subscribe to email notification on new issues