Library

Issues for a subscription

Normal view Brief history Full history
Available issues

Any 1991 Núm. 1 Planejament estratègic i actuació urbanística
Any 1991 Núm. 2 Planejament i ambit territorial
Any 1991 Núm. 3 Economia i territori metropolità
Any 1991 Núm. 4 Les grans ciutats espanyoles : dades bàsiques
Any 1991 Núm. 5 Barcelona : ciutat central
Any 1991 Núm. 6 El fet metropolità : interpretacions geogràfiques
Any 1991 Núm. 7 Enquesta metropolitana de Barcelona (1990) : primers resultats
Any 1991 Núm. 8 La residència secundària
Any 1992 Núm. 9 Política de sòl i habitatge
Any 1992 Núm. 10 Transport i xarxa viària
Any 1992 Núm. 11 Els espais no urbanitzats : medi natural, paisatge lliure
Any 1993 Núm. 14 La Regió Metropolitana en el planejament territorial de Catalunya
Any 1994 Núm. 16 La Xarxa ferroviària: encaix urbà i impacte territorial
Any 1994 Núm. 18 La Ciutat i la indústria
Any 1995 Núm. 22 La Ciutat i el comerç
Any 1995 Núm. 24 Mobilitat urbana i modes de transports
Any 1997 Núm. 25 Enquesta de la Regió Metropolitana de Barcelona (1995) : primers resultats
Any 1997 Núm. 26 Les formes del creixement metropolità
Any 1997 Núm. 27 Les grans ciutats espanyoles : transformacions i polítiques urbanes
Any 1997 Núm. 28 Els 20 anys del Plà General Metropolità de Barcelona
Any 1998 Núm. 29 L'habitatge a les Àrees centrals
Any 1998 Núm. 30 Indicadors estadístics municipals + 1 disquet (DUP.)
Any 1998 Núm. 31 L'Alt Penedés : planejament urbanístic i problema territorial
Any 1999 Núm. 32 Urbanisme municipal a Catalunya (1979-1999)
Any 2001 Núm. 33 La renovació urbana als barris fronterers del Barcelonès
Any 2001 Núm. 34 Enquesta de la regió de Barcelona 2000 : primers resultats
Any 2002 Núm. 35 Estratègia territorial europea
Any 2002 Núm. 36 Ciutat compacta, ciutat difusa
Any 2002 Núm. 37 Grans aglomeracions metropolitanes europees
Any 2003 Núm. 38 Els nous reptes de la mobilitat a la regió de Barcelona
Any 2003 Núm. 39 Estratègies territorials a les regions catalanes
Any 2003 Núm. 40 Estructura del mercat de treball
Any 2004 Núm. 41 L'ordenació del litoral català
Any 2004 Núm. 42 Las grandes ciudades españolas en el umbral del siglo XXI
Any 2005 Núm. 43 El urbanismo municipal en España
Any 2007 Núm. 44 Planificación de infraestructuras y territorio: el arco mediterráneo
Any 2007 Núm. 45 Polígons d'activitat econòmica: tendències de localització i accessibilitat
Any 2007 Núm. 45 Polígons d'activitat econòmica: tendèmcies de localització i accessibilitat
Any 2008 Núm. 46 Habitatge i mobilitat residencial. Primers resultats de l’ECVHPC 2006
Any 2008 Núm. 47 El repte del paisatge en àmbits metropolitans
Any 2009 Núm. 49 Temps i territori: les polítiques de temps de les ciutats
Any 2008 Núm. 48 La mobilitat quotidiana a Catalunya
Any 2009 Núm. 50 Aglomeracions metropolitanes europees
Any 2010 Núm. 51 Transformacions territorials a l'àrea metropolitana de Barcelona
Any 2010 Núm. 52 La Societat metropolitana de Barcelona
Any 2011 Núm. 53 La Seguretat ciutadana a les metròpolis del segle XXI
Any 2011 Núm. 54 Escenaris territorials per a les regions europees: el cas de Barcelona.
Any 2012 Núm. 55 El Pla territorial Metropolità de Barcelona
Any 2013 Núm. 56 L'Impacte social de la crisi a l'àrea metropolitana de Barcelona i a Catalunya
Any 2014 Núm. 57 Discursos emergents per a un nou urbanisme
Any 2016 Núm. 58 Megaregions i desenvolupament urbà sostenible
Any 2017 Núm.59 Nous reptes en la mobilitat quotidiana
Any 2018 Núm.60 Gentrificació i dret a la ciutat
Any 2018 Núm.61 Governança metropolitana
Any 2019 Núm. 62 Turisme i metròpoli: reflexions per a una agenda integrada

You must log in if you want to subscribe to email notification on new issues