000 05290nas a2200517 a 4500
999 _c20494
_d20494
003 Es-Ba-GIE
005 20210527090816.0
007 cr ||||||||
008 100528d19912017spcar|p|| ||||0 ||cat|d
022 _a1133-7850 (versió paper)
022 _a2013-388X (versió electrònica)
028 _a201512
040 _aES-Ba-GIE
_bcat
_cEs-Ba-GIE
090 _a28
_bInversió i comerç exterior
091 _aDeixat de publicar
092 _aAnuari
098 _aGI-0689
099 _aACCÉS REMOT
245 0 0 _aComerç amb l'estranger
_h[Recurs electrònic] /
_cInstitut d'Estadística de Catalunya
260 _aBarcelona :
_bInstitut d'Estadística de Catalunya,
_c1991-2017
310 _aAnual
362 0 _a1985/87-2015
500 _aDescripció del recurs: 18 de desembre del 2015
500 _aContinuació de la publicació en suport paper
504 _a<p>Ed.: March 2017 <p> This series contains information on the catalan economy's imports and exports abroad. The statistics are presented according to the tariff nomenclature (TARIC), the Standard International Trade Classification Revision 4 (<a href="https://www.idescat.cat/classif/?TC=4&V0=3&V1=105&lang=en">SITC Rev.4</a>), the catalan Classification of Economic Activities 2009 (<a href="https://www.idescat.cat/Classif/?TC=4&V0=1&V1=87&lang=en">CCAE-2009</a>) and the economic commodity groups of the goods (consumer, capital and intermediate goods). Information is also presented by geographical areas, by rankings of the fifty most important items and countries for Catalonia's international and by Eurostat technological content. The statistical results are expressed in both economic value and in weight. The base information comes from the Single Administrative Document (SAD) and Intrastat declarations provided by the Department of Customs and Special Taxes of the Tax Administration's State Agency.</p> <p>For further information, see <a href="https://www.idescat.cat/estad/comest?lang=en">Foreign Trade</a>.</p>
520 _a<p>Ed.: Març 2017 <p>La sèrie conté informació sobre les importacions i exportacions de l'economia catalana amb l'estranger. L'estadística es presenta segons la Nomenclatura aranzelària (TARIC), la Classificació uniforme del comerç internacional Revisió 4 (<a href="https://www.idescat.cat/classif/?TC=4&V0=3&V1=105">CUCI Rev.4</a>), la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (<a href="https://www.idescat.cat/Classif/?TC=4&V0=1&V1=87">CCAE-2009</a>) i segons els grups de destinació econòmica dels béns (béns de consum, de capital i intermedis). També es presenta la informació per àrees geogràfiques, per rànquings de les 50 partides i països més importants en el nostre comerç internacional i segons el contingut tecnològic Eurostat. Els resultats estadístics es difonen tant en valor econòmic com en pes. La informació de base prové del document únic administratiu (DUA) i de les declaracions Intrastat, facilitats pel Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.</p> <p>Per a més informació consulteu <a href="https://www.idescat.cat/estad/comest">Comerç amb l'estranger</a>.</p>
521 _a<p>Ed.: Marzo 2017 <p>La serie contiene información sobre las importaciones y exportaciones de la economía catalana en el extranjero. La estadística se presenta según la Nomenclatura arancelaria (TARIC), la Clasificación uniforme del comercio internacional Revisión 4 (<a href="https://www.idescat.cat/classif/?TC=4&V0=3&V1=105&lang=es">CUCI Rev.4</a>), la Clasificación catalana de actividades económicas 2009 (<a href="https://www.idescat.cat/Classif/?TC=4&V0=1&V1=87&lang=es">CCAE-2009</a>) y según los grupos de destinación económica de los bienes (bienes de consumo, de capital e intermedios). También se presenta la información por áreas geográficas, por rankings de las 50 partidas y países más importantes en nuestro comercio internacional y según el contenido tecnológico Eurostat. Los resultados estadísticos se difunden tanto en valor económico como en peso. La información de base proviene del documento único administrativo (DUA) y de las declaraciones Intrastat, facilitados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.</p> <p>Para más información se puede consultar <a href="https://www.idescat.cat/estad/comest?lang=es">Comercio con el extranjero</a>.</p>
590 _a2017
650 0 4 _aComerç exterior
_911453
650 4 _aImportacions
_912253
650 4 _aExportacions
_910945
651 4 _aCatalunya
_914262
710 2 _aInstitut d'Estadística de Catalunya
_91183
730 _911426
_aPEC 2006-2009
730 _910895
_aPEC 2011-2014
780 0 0 _tComerç amb l'estranger [Versió paper]
_w18300
830 0 _aEstadística econòmica.
_pSector exterior
_913216
_913815
856 4 2 _yFitxa publicació
_uhttps://biblio.idescat.cat/publicacions/Record/20494
900 _aCOMEST
906 _a84393-27498
910 _a1/Producció estadística/Resultats estadístics/
910 _a0/Producció estadística/
911 _a0/Economia/
911 _a1/Economia/Inversió i comerç exterior/
942 _2udc
_cP
_s1
_n0