Imatge de la portada

SORT : Statistics and Operations Research Transactions /

Ed.: Juny 2020

Statistics and Operations Research Transactions (SORT) és una revista semestral d'àmbit internacional editada per l'Idescat a partir de l'any 2003. Publicada íntegrament en anglès, és coeditada per la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili, amb la col·laboració de la Regió Espanyola de la Societat Internacional de Biometria i de la Societat Catalana d'Estadística. SORT promou la publicació d'articles originals d'estadística aplicada i metodologia estadística, investigació operativa, estadística oficial i biometria, així com la recensió de llibres i altres publicacions en aquests àmbits. SORT representa la tercera sèrie de Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa (Qüestiió), publicada per l'Idescat des del 1992. SORT està indexada al Science Citation Index Expanded i al Journal Citation Reports (Thomson Reuters) i compta amb factor d'impacte des de l'any 2009.

Preu: 15,00 € ; Preu a l'estranger: 17,00 €

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:B-46.085-1977
ISSN:1696-2281 (versió paper)
2013-8830 (versió electrònica)
Altres edicions:Continua: Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa (QÜESTIIÓ)
Publicació relacionada: SORT (versió Internet)