Imatge de la portada

La Població estrangera 2004 /

Ed.: Gener 2007

Avaluació de les diferents fonts de dades per a l'estudi de la població estrangera a Catalunya. Presenta una descripció del perfil sociodemogràfic dels estrangers, dels patrons territorials i de l'impacte demogràfic de la immigració. El document inclou un annex gràfic i estadístic del període 2000-2003 i previsions de futur del creixement migratori.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:DL B. 7465-2007
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document