Imatge de la portada

Cens de població 1991 : v. 16 Localització de l'ocupació laboral. Dades comarcals i municipals /

Ed.: Novembre 1994

Aquest volum conté les dades estadístiques corresponents a la distribució de la població de dret ocupada de 16 anys i més de les comarques i municipis de Catalunya, segons la localització de l'ocupació laboral, branques d'activitat i professió. Aquesta estadística s'ha elaborat a partir de les dades dels llocs de destinació dels fluxos de mobilitat obligada per motiu de treball.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:DL B. 21512-1995
ISBN:8439331371
Altres edicions:Publicació relacionada: v. 1 Avanç de dades municipals
Publicació relacionada: v. 2 Xifres oficials. Dades municipals
Publicació relacionada: v. 3 Estructura de la població: sexe, edat i estat civil. Dades municipals
Publicació relacionada: v. 4 Generacions. Any de naixement de la població. Dades municipals
Publicació relacionada: v. 5 Relació de la població amb l'activitat econòmica. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 6 Estudis en curs de la població. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 7 Nivell d'instrucció de la població. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 8 Cens lingüístic. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 9 Lloc de naixement de la població. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 10 Migracions. Any d'arribada a Catalunya. dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 11 Situació professional de la població. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 12 Sectors d'activitat de la població. dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 13 Professions de la població. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 14 Fecunditat de la població femenina. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 15 Fluxos de mobilitat obligada per treball i estudis. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 17 Estructures familiars de la població. Dades comarcals i municipals
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document