Imatge de la portada

La Protecció social a Catalunya (2003-2007) /

Ed.: Novembre 2009

Dossiers Idescat, núm. 4

Aquest dossier presenta un conjunt d'indicadors relatius a la protecció social. Es mostren dades de la despesa en protecció social respecte al PIB, la distribució de les despeses per funcions, els comptes de protecció social des del vessant dels ingressos i les despeses, així com la comparació de la despesa per habitant en prestacions i les aportacions de les administracions públiques en el finançament de la protecció social per als àmbits de Catalunya, Espanya i la Unió Europea.

La protecció social és el conjunt d'actuacions que tendeixen a cobrir les necessitats o riscos socials de la població. Aquestes actuacions requereixen disposar d'una gran quantitat de recursos econòmics que s'acosten a la cinquena part del conjunt de l'economia.

Des de l'any 1991, l'Idescat elabora els Comptes de la protecció social a Catalunya aplicant els criteris metodològics del Sistema europeu d'estadístiques de protecció social (SEEPROS), amb la qual cosa es garanteix un alt nivell de comparabilitat internacional de les dades.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:DL B. 13617-2010 (versió impresa)
DL B. 13618-2010 (versió digital)
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document