Imatge de la portada

Estadística i comptes del sector serveis : comerç, turisme, transport i serveis a les empreses /

Ed.: Juliol 2009

Aquesta publicació conté una àmplia informació del sector de serveis de mercat a Catalunya basada en l'Enquesta anual de serveis, operació de caràcter anual duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat. Aquesta edició és la darrera d'una sèrie iniciada amb la publicació corresponent a l'any 2002.

La informació es presenta organitzada en quatre grans agrupacions:

  • Comerç
  • Turisme
  • Transport i comunicacions
  • Serveis a les empreses i serveis personals

Cada agrupació se subdivideix en sectors que al seu torn es desagreguen en branques. En el cas de l'agrupació de comerç, hi ha un tercer nivell de desagregació, les subbranques. Per a cadascun dels sectors i branques es publiquen les taules següents:

  • Principals resultats
  • Macromagnituds
  • Ocupació
  • Volum de negoci i marge comercial (només per al comerç)

La primera taula, Principals resultats, a més del nombre d'empreses, d'establiments i d'ocupats, conté conceptes de la comptabilitat empresarial directament extrets del qüestionari de l'enquesta: ingressos i despeses d'explotació, variació d'existències o inversions en actius materials. La segona taula ofereix les macromagnituds bàsiques de la comptabilitat nacional calculades a partir dels conceptes comptables de la taula anterior: valor de la producció, consum intermedi, valor afegit brut, excedent brut d'explotació. La tercera taula mostra com es distribueix l'ocupació per sexe i els assalariats segons tipus de contracte (fixos o eventuals). L'última taula presenta les dades corresponents al marge comercial brut i al percentatge d'aquest marge sobre les vendes.