Imatge de la portada

Índex socioeconòmic territorial 2015-2018 /

1a ed. rev.: Maig del 2021

Aquesta publicació conté la metodologia i els resultats de l’índex socioeconòmic territorial (IST), un índex sintètic que resumeix en un únic valor diverses característiques de la població i que permet identificar les diferències socioeconòmiques existents entre els diversos territoris de Catalunya.

En el document s’explica la realització d’una anàlisi de components principals i la definició de l’índex socioeconòmic territorial com una ponderació de dos indicadors de situació laboral, dos indicadors de nivell d’estudis, un indicador d’immigració i un indicador de renda. Seguidament es presenten les agrupacions censals, un conjunt de 853 unitats territorials equilibrades poblacionalment que han estat definides i calculades seguint criteris de contigüitat territorial i semblança socioeconòmica. Finalment s’analitzen els resultats territorials segons 6 categories de nivell socioeconòmic: molt baix, baix, mitjà baix, mitjà alt, alt i molt alt.

Per a més informació, consulteu l'Índex socioeconòmic territorial.

Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document