Imatge de la portada

Cens de població 1991 : v. 15 Fluxos de mobilitat obligada per treball i estudis. Dades comarcals i municipals /

Ed.: Novembre 1994

Aquest volum conté les dades estadístiques corresponents als fluxos de desplaçament derivats de la mobilitat de la població de Catalunya des del lloc de residència al de destinació, per motius de treball o estudi, segons sexe, mitjà de transport utilitzat i principals àmbits d'origen i destinació. Aquestes dades provenen del Cens de població 1991 que s'ha dut a terme segons un conveni de col·laboració entre l'Idescat i l'INE.

Dades bibliogràfiques
Dipòsit legal:DL B. 38000-1995
ISBN:8439331363
Altres edicions:Publicació relacionada: v. 1 Avanç de dades municipals
Publicació relacionada: v. 2 Xifres oficials. Dades municipals
Publicació relacionada: v. 3 Estructura de la població: sexe, edat i estat civil. Dades municipals
Publicació relacionada: v. 4 Generacions. Any de naixement de la població. Dades municipals
Publicació relacionada: v. 5 Relació de la població amb l'activitat econòmica. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 6 Estudis en curs de la població. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 7 Nivell d'instrucció de la població. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 8 Cens lingüístic. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 9 Lloc de naixement de la població. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 10 Migracions. Any d'arribada a Catalunya. dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 11 Situació professional de la població. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 12 Sectors d'activitat de la població. dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 13 Professions de la població. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 14 Fecunditat de la població femenina. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 16 Localització de l'ocupació laboral. Dades comarcals i municipals
Publicació relacionada: v. 17 Estructures familiars de la població. Dades comarcals i municipals
Detall dels fons de : Idescat
‌ Accés al document